Black Lives Matter

Datganiad: 

Mae cynllun strategol cyfredol Undeb y Myfyrwyr yn nodi’n glir ein bod ni yma i sicrhau bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed, ei barchu a gweithredu arno; man lle gall myfyrwyr ddod at ei gilydd a datblygu. Rhaid i hyn fod yn wir am bob un o'n myfyrwyr neu ni allwn fod yn Undeb gwirioneddol gynrychioliadol a phwrpasol.

Rydym yn barod i roi'r gwaith i mewn i sicrhau y gall ein UM godi llais ein holl aelodau, yn enwedig y gymuned ddu heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym yn adeiladu ein strategaeth nesaf ar hyn o bryd ac mae angen i fyfyrwyr fwydo i'r broses hon i'n gwneud y sefydliad mwyaf defnyddiol ar gyfer newid y gallwn fod. Nawr yw'r amser i wrando ar leisiau pawb yn fwy astud nag o'r blaen. Rydyn ni'n gwrando. 

E-bostiwch ni - supresident@glyndwr.ac.uk

Dilynwch ni:

Facebook - @WrexhamGlyndwrStudentsUnion

Twitter - @GlyndwrSU

Instagram - @wrexhamglyndwrsu

 

SU Statement:

The Students' Union's current strategic plan states clearly that we are here to ensure the student voice is heard, respected and acted upon; a place where students can come together and develop. This has to be true for all of our students or we cannot be a truly representative and purposeful Union.

We are ready to put the work in to ensure our SU can raise the voice of all of our members, especially the under-represented black community. We are building our next strategy right now and we need students to feed into this process to make us the most useful organisation for change we can be. Now is the time to listen to everyone's voices more intently than before. We're listening.

Email us - supresident@glyndwr.ac.uk

Follow us:

Facebook - @WrexhamGlyndwrStudentsUnion

Twitter - @GlyndwrSU

Instagram - @wrexhamglyndwrsu

Company number: 10111959
Registered Charity: 1168132