What's New WGU?

Between the Union and the University, we try to turn your feedback into action wherever we can and are constantly striving for improvements. Here are some of the changes that have happened over the past year, thanks to feedback from you, our students. This feedback can come from the NSS, Course Reps or even straight from our new TellGlyn site.

Beth sy’n Newydd PGW?

Rhwng yr Undeb a’r Brifysgol, rydym yn ceisio gweithredu yn ôl eich atborth ble bynnag y gallwn, gan ymdrechu i wella trwy’r adeg. Dyma rai o’r newidiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, diolch i atborth gennych chi, ein myfyrwyr. Gall yr atborth yma ddod o’r AMCCynrychiolwyr Cwrs neu hyd yn oed yn syth o’n safle TellGlyn newydd.

The Teaching on my Course

Recognised in the Teaching Excellence Framework (TEF) with a Silver award in June 2017. Our TEF award states that: 

 • course design and assessment practices provide high levels of stretch, with work-based learning and curricula matching regional priorities
 • teaching encourages high levels of student engagement and commitment to learning with high levels of interaction with industry, business and the public sector ensuring currency and relevance in the curriculum
 • we have an institutional culture that facilitates excellent teaching through staff and student-led teaching awards and comprehensive professional development

Yr Addysgu ar fy Nghwrs

Cydnabuwyd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysg (FfRhA) gyda gwobr Arian ym Mehefin 2017. Mae ein gwobr FfRhA yn datgan bod: 

 • arferion asesu a dylunio cyrsiau yn darparu lefelau uchel o hyblygrwydd, gyda dysgu seiliedig-ar-waith a chwricwla yn cyd-fynd â blaenoriaethau rhanbarthol  
 • addysgu yn annog lefelau uchel o ymgysylltiad myfyrwyr ac ymroddiad i ddysgu gyda lefelau uchel o ryngweithio gyda diwydiant, busnes a’r sector cyhoeddus gan sicrhau cyfrededd a pherthnasedd yn y cwricwlwm 
 • mae gennym ddiwylliant sefydliadol sy’n hwyluso addysgu rhagorol yn sgil gwobrau addysgu wedi’u harwain gan staff a myfyrwyr a datblygiad proffesiynol cynhwysfawr  

Learning Opportunities and Employability

 • Largest WGU Careers Fair in 2017
 • New career-focused classrooms & learning spaces
 • GlynGives – Volunteering opportunities for students to enhance employment opportunities and recognising student achievements
 • GoWales Student Placements/ Work Experience
 • New Create Space at Regent Street

Cyfleoedd Dysgu a Chyflogadwyedd

 • Ffair Yrfaoedd fwyaf PGW yn 2017
 • Ystafelloedd dosbarth a gofodau dysgu gyrfa-ganolog newydd
 • GlynGives – Cyfleoedd gwirfoddoli i fyfyrwyr i wella cyfleoedd cyflogaeth a chydnabod cyraeddiadau myfyrwyr
 • Lleoliadau/Profiad Gwaith Myfyrwyr GoWales
 • Gofod Creu newydd yn Stryt y Rhaglaw

Assessment and Feedback

 • Enhanced VLE (Moodle) with new student dashboard allowing easy access to online assignment submission and feedback

Asesu ac Atborth

 • Gwell RhAD (Moodle) gyda dangosfwrdd myfyrwyr newydd yn galluogi mynediad hawdd i gyflwyno aseiniadau ac atborth ar-lein

Academic Support and Learning Community

 • Increased study support opportunities for students via Academic Study Skills and Learning Resources Advisors
 • A personal tutor for every undergraduate and postgraduate taught student
 • Creation of a more accessible student support hub in the library building - New ASK desk, and SPC desk now located alongside existing student services and help desks
 • New Students’ Union Advice Centre rooms and additional staff
 • Improved awareness and training around mental health issues

Cymorth Academaidd a’r Gymuned sy’n Dysgu

 • Mwy o gyfleoedd cefnogi astudio i fyfyrwyr trwy Gynghorwyr Adnoddau Dysgu a Sgiliau Astudio Academaidd
 • Tiwtor personol ar gyfer pob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir
 • Creu canolfan cefnogi myfyrwyr fwy hygyrch yn adeilad y llyfrgell – desg HOLI newydd, a desg CRhM wedi’i lleoli ochr yn ochr â desgiau cymorth a gwasanaethau myfyrwyr presennol  
 • Ystafelloedd Canolfan Cyngor newydd yn Undeb y Myfyrwyr a staff ychwanegol
 • Gwell ymwybyddiaeth a hyfforddiant ynghylch materion iechyd meddwl

 

Learning Resources

 • New Audio Visual equipment in 30+ learning spaces, allowing for recording of lectures
 • Improved WIFI access points, with better performance & coverage
 • Enhanced discovery and accessibility of Learning Resources through the Library Resource Finder
 • Increased spend on books and electronic resources
 • Upgraded 125 IT lab PCs with larger SSD drives to proveide for new software applications provision

Adnoddau Dysgu

 • Offer clyweledol newydd mewn 30+ o ofodau dysgu, sy’n galluogi recordio darlithoedd
 • Gwell mannau mynediad WIFI, gyda gwell perfformiad a signal
 • Gwell darganfyddiad a hygyrchedd Adnoddau Dysgu trwy’r Canfyddwr Adnoddau Llyfrgell
 • Mwy o wariant ar lyfrau ac adnoddau electronig

 

Student Voice

 • Award Winning AskGlyn tool to help students find where to direct any queries
 • The launch of TellGlyn - a custom build tool to collect feedback and pass it directly on to those concerned
 • Refocused Student Voice Forums, allowing a greater say on courses, student-led & student focused 
 • Award-winning Advocacy Module – supporting course rep effectiveness
 • More on-site student-led events

Llais y Myfyrwyr

 • Offeryn arobryn AskGlyn i helpu myfyrwyr wybod at bwy y dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau
 • Lansiad TellGlyn – offeryn teilwredig ar gyfer casglu atborth a’i basio’n uniongyrchol i’r bobl dan sylw
 • Fforymau Llais Myfyrwyr ailffocysedig, sy’n caniatáu myfyrwyr i gael mwy o ddweud ynglŷn â chyrsiau, wedi’u harwain gan fyfyrwyr ac yn fyfyriwr-ganolog 
 • Modiwl Eiriolaeth arobryn sy’n cefnogi effeithiolrwydd cynrychiolwyr cyrsiau
 • Mwy o ddigwyddiadau wedi’u harwain gan fyfyrwyr ar y safle

 

University Facilities: improving the student experience

 • 5 revamped catering outlets, including new menus and more student-friendly prices
 • Increased number of Students’ Union societies & Sports Teams
 • Largest Fresher’s Fair at WGU
 • Larger variety of events at William Aston Hall
 • New pop-up bar – The Lazy Lion
 • Larger and more prominent Chaplaincy
 • Revamped Students’ Union building
 • On-site Amazon lockers 
 • Increased access times to facilities for WGU Sports teams

Cyfleusterau Prifysgol: gwella profiad myfyrwyr

 • 5 allfa arlwyo wedi’u hadnewyddu, gan gynnwys bwydlenni newydd a phrisiau rhatach i fyfyrwyr
 • Nifer gynyddol o gymdeithasau a Thimau Chwaraeon Undeb y Myfyrwyr
 • Ffair y Glas fwyaf yn PGW
 • Amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau yn Neuadd William Aston
 • Bar pop-yp newydd – Y Llew Diog
 • Caplaniaeth fwy o ran maint ac amlygrwydd
 • Adeilad Undeb y Myfyrwyr wedi’i adnewyddu
 • Loceri Amazon ar-y-safle 
 • Mwy o amseroedd i gyfleusterau ar gyfer timau Chwaraeon PGW
 

Company number: 10111959
Registered Charity: 1168132