Welsh Language Officer

Meet your Welsh Language Officer 

Name: Emyr Owen

Studying: Computing

Email me: WelshOfficer@mail.glyndwr.ac.uk 

Fy enw i ydi Emyr Owen ac rwy'n myfyriwr ail-flwyddyn ar y cwrs Cyfrifiadureg yma ym Mhrifsygol Glyndwr. Mi sefais yn yr etholiad ar gyfer y rol Swyddog Cymraeg ar y Cyngor Myfyrwyr er mwyn i mi gael y cyfle i gynrychioli myfyrwyr Cymraeg yn y brifysgol. Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i mi yn bersonol, ac mae'n bleser i mi allu gynrychioli'r iaith ar lefl y cyngor.

Fel rhan o fy rol, rwy'n pwysleisio pwysigrwydd yr iaith o gwmpas y brifysgol ac wedi bod yn trefnu gweithgareddau yn yr Undeb Myfyrwyr i ddathlu ein hiaith a diwylliant. Yn diweddar, rwyf hefyd wedi bod yn helpu i drawsieithu posteri a hysbysiadau o gwmpas y brifysgol.

Os oes gan myfyrwyr unrhyw broblem o ran defnydd yr iaith Gymraeg, neu os ydynt yn sylwi nad yw'r Gymraeg yn cael ei gynrychioli cystal ag unrhyw iaith arall o gwmpas y brifysgol, yna mae'n bosib i fyfyrwyr cysylltu a finnau ac mi fedrai ddod a'r mater i fyny er mwyn iddo gael ei setlo. Mae hefyd yn bosib i fyfyrwyr neu staff cysylltu a finnau os ydynt eisiau cymorth cyfieithu i'r Gymraeg.

Er mwyn cysylltu a finnau, anfonnwch Ebost ataf ar welshofficer@mail.glyndwr.ac.uk

Gallwch hefyd dilyn fy nhudalen Facebook am ragor o wybodaeth am weithgareddau i hybu'r iaith Gymraeg, ac ar ddatblygiadau'r iaith yn y brifysgol: https://www.facebook.com/EmyrOwenSwyddogCymraeg/

 

My name is Emyr Owen and I am a second year Computer Science student here at Glyndwr University. I stood in the election for the role of Welsh Officer on the Student Council as I wanted to have the opportunity to represent the Welsh speaking studednts at the university. The Welsh language is very important to me, and it's a real pleasure to me to be able to represent the language on the council level.

As part of my role, I emphasize the importance of the language around the university, and have been organising events at the Students' Union to celebrate our language and culture. Recently, I have also been helping to translate posters and notices around the university.

If a student has any issue around the use of the Welsh language, or if they notice Welsh isn't reqresented equally to other languages around the university, it is possible for students to get in contact with me and I will raise the issue in order for it to be dealt with. It is also possible for students and staff to contact me if they require assistance with translating into Welsh.

If anyone would like to get in contact with me, send me an Email to welshofficer@mail.glyndwr.ac.uk

You can also follow me on Facebook for information about events to promote the Welsh language, and on development of the language around the university: https://www.facebook.com/EmyrOwenSwyddogCymraeg/

 

 

Company number: 10111959
Registered Charity: 1168132